Search
Close this search box.

曾经的青春记忆

多年以后翻开相册, 翻开关于青春的记忆, 请记起自己走过的一段旅程。独自快乐、独自忧伤、独自的梦想。 多年后,接受生活的洗礼,成长的历练,不让生活掩埋内心最初的梦想,脑海中永远想起最初的纯真,最年少的我们和曾经拥有最美的青春… m_1385448769515 m_1385448769517 m_1385448770401 m_1385448771912 m_1385448772338 m_1385448773429 m_1385448773652 m_1385448774966 m_1385448777366 m_1385448778212 m_1385448780970 m_1385448781250 m_1385448782902 m_1385448783725 m_1385448784839 m_1385448786640 m_1385448788010